Činnosti

Zelené verejné obstarávanie na Ukrajine

Projekt je iniciatívou na podporu praktickej implementácie environmentálneho hľadiska do verejného obstarávania na Ukrajine, na základe skúseností zo Slovenska, v rámci požiadaviek stanovených EÚ.

Zmeň svoje topánky

Požadujeme dodržiavanie etických, udržateľných a transparentných princípov v obuvníckom priemysle. Aktivujeme občanov, aby ich zaujímalo, v akých pracovných podmienkach sa vyrobili topánky a iné kožené výrobky dennej potreby.

Stop Mad Mining

Mnohé minerály sa ťažia v rozvojových krajinách za cenu porušovania ľudských práv, využívania detskej práce alebo dokonca podpory vojnových konfliktov. Chceme, aby európski výrobcovia takéto mineráli nepoužívali.

Fit for fair

Našim cieľom je prispieť k zlepšeniu postavenia pracovníkov v textilnom priemysle, v ktorom sú často životné podmienky na hranici otroctva.

Ryža z Uzgenu

Podporou podnikania sme pomohli odstraňovať chudobu v Kirgistane. Učili sme domácich pestovať a spracúvať tradičnú kirgizskú odrodu ryže, ako aj obchodovať s ňou.

Connect!

Pomáhali sme rozvíjať spoluprácu a dialóg po nie celkom zaužívanej osi – Východ/Západ/Juh. Upozorňovali sme tiež na genderový aspekt rozvojovej spolupráce, na ktorý sa pri rozvojových projektoch zabúda.

Zamestnávateľ ústretový k rodine

Na Ukrajine sme spolu s tamojšou neziskovou organizáciou Women’s Prospects (Nádej pre ženy) zorganizovali súťaž, ktorá hľadala firmy ústretové k rodine. Cieľom bola podpora takéhoto prístupu zamestnávateľov.

Rovnoprávne školy (GECM)

Projekt je navrhnutý tak, aby školám poskytol testovací rámec na riešenie rodovej nerovnosti v rámci školského systému a pre jednotlivcov (žiakov a učiteľov). Predstavuje celoškolský prístup k riešeniu rodovej nerovnosti vrátane podpory kritického myslen

Budujme udržateľné sídla - Build Solid Ground

Je to celosvetový trend, ktorý sa nevyhol ani Slovensku. Ľudia sa sťahujú do miest. To je, samozrejme, v priadku, ale len v tom prípade, ak je na to spoločnosť pripravená. Urbanizácia, ako jeden z najdôležitejších transformačných trendov 21. storočia, t

S.A.M.E. World

Chceme zvýšiť povedomie európskych občanov o vzťahu medzi globálnym Juhom a globálnym Severom, so zameraním sa na environmentálnu spravodlivosť a udržateľný spôsob života. Prostredníctvom inovatívnych metód motivujeme študentov a učiteľov.

SUSY

SUSY je sieť 26 organizácií z 23 európskych krajín, ktoré sa zameriavajú na boj proti chudobe a podporu lokálnych aktérov a projektov sociálnej a solidárnej ekonomiky. Projekt prezentuje príklady solidárnej ekonomiky.

Skauti myslia globálne

SCKR je súčasťou medzinárodného projektu, ktorý obohatí naše vzdelávanie o aktuálne globálne témy. Spolu s ďalšími desiatimi organizáciami zo siedmich krajín EÚ poskytujeme skautským vodcom a radcom užitočné informácie týkajúce sa globálnych tém.

eDucate

S partnermi zo šiestich európskych krajín sme vytvorili kurz e-moderácie a e-learningu. Je určený pre lektorov rôznorodého zamerania. Na konci kurzu účastníci dokážu úspešne vytvárať vlastné e-learningové kurzy a tým obohatiť svoju vzdelávaciu prax.

CENGR

Cieľom projektu bolo posilniť zavádzanie globálneho vzdelávania do formálneho vzdelávacieho systému, budovať kapacity na tomto poli a podporovať globálno-vzdelávacie štruktúry.

GERC_net

Dôležitým výsledkom projektu bolo založenie Informačného centra globálneho vzdelávania – špecializovanej verejnej knižnice zameranej na globálne vzdelávanie. Internetová stránka knižnice je súčasťou tohto portálu.

Global E-learning

Global E-learning je vzdelávací projekt zameraný na využívanie moderných vzdelávacích technológií. Cieľom bolo vytvoriť online platformu www.monda.eu poskytujúcu možnosť vzdelávania sa o globálnych súvislostiach v 9 jazykoch Európskej únie.

Globálne vzdelávanie na základných školách

Podstatou projektu bola implementácia Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie. Zameriaval sa na tvorbu metodických materiálov pre učiteľov a pracovných listov pre žiakov základných škôl. Snažili sme sa učiteľom zjednodušiť prístup k informáciám.

Ich očami, očami nás

Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie verejnosti o problémoch, ktorým čelia ženy v rozvojových krajinách východnej Európy, Zakaukazska, Strednej Ázie a Balkánu.

Eustory

Eustory je súťaž z novodobej histórie pre študentov stredných škôl. Jej hlavným cieľom je podpora vzájomného porozumenia a tolerancie medzi mladými Európanmi prostredníctvom poznania histórie svojej krajiny, ako aj histórie ostatných európskych štátov.

Knižnica a informačné centrum

Informačné centrum globálneho vzdelávania (Libraria) je verejná knižnica špecializovaná na globálne témy, medzi ktoré patrí napríklad globalizácia, ľudské práva, migrácia, multikulturalizmus, či trvalo udržateľný rozvoj.