O nás - Životopis organizácie SCKR, n.o.

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj (SCKR) je mimovládna organizácia založená v roku 2005. Zameriavame sa predovšetkým na rozvojovú spoluprácu a globálne vzdelávanie. Sme nekonfesionálna a apolitická organizácia, ktorá v súčasnosti patrí k lídrom vo svojom zameraní na neziskovom trhu.

SCKR je členom Platformy mimovládnych rozvojových organizácií, ale aj viacerých medzinárodných zoskupení ako je KARAT Coalition so sídlom vo Varšave v Poľsku, či EUSTORY so sídlom v nemeckom Hamburgu. Spolupracujeme tiež so Slovenskou komisiou pre UNESCO (vzdelávacou sekciou), s iniciatívou Clean Clothes Campaign a s partnermi z menej rozvinutých krajín, napríklad Pangea Fund v Kirgizsku alebo Mujeres Transformando v El Salvadore.

Venujeme sa tiež vydavateľskej činnosti, usporadúvame výstavy a poskytujeme expertné konzultačné služby.

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj je zriaďovateľom jednej z mála verejných knižníc na Slovensku, ktorá sa špecializuje na globálne témy a majú zabudovaný systému Kismac kompatibilný so Slovenskou národnou knižnicou. Libraria bola založená v roku 2006 ako prvý projekt SCKR zameraný na vzdelávanie. Má bohatú zbierku publikácií, ktoré sa venujú ľudským právam, migrácii, multikulturalizmu, či trvalo udržateľnému rozvoju. Okrem klasických výpožičných služieb poskytuje i poradenstvo v príslušných otázkach, ako aj priestor pre diskusie, prezentácie nových zdrojov, podujatí a literatúry. Libraria – Informačné centrum globálneho vzdelávania.

CIELE ORGANIZÁCIE

 • Presadzovanie globálneho vzdelávania do formálneho aj neformálneho vzdelávacieho systému na Slovensku
 • Realizácia rozvojových projektov predovšetkým v krajinách strednej a východnej Európy a strednej Ázie
 • Posilňovanie rozvojového dobrovoľníctva

INICIOVANÉ / IMPLEMENTOVANÉ PROJEKTY NA POLI GLOBÁLNEHO VZDELÁVANIA

 • Pilotným projektom SCKR bol projekt s názvom Establishment of the institutional capacity and empowerment of the cross-boarder cooperation in the area of sustainable development, kofinancovaný z prostriedkov Community Initiative INTERREG III Austria – Slovak Republic. Implementovaný bol v rokoch 2005 a 2006.
 • GERC_net – Network of Global Education Resource Centres (GERC) in Central Europe bol projekt implementovaný v rámci programu Európskej komisie Grundtvig. Projekt sa začal v decembri 2008, ukončený bol v novembri 2010. Koordinátorom projektu bola Südwind Agentur z Rakúska, ostatnými partnermi boli okrem SCKR Anthropolis Association z Maďarska a Humanitas zo Slovinska.
 • Projekt Globálne vzdelávanie bez hraníc vznikol ako doplnok k predošlému projektu. Finančne ho podporila Národná agentúra celoživotného vzdelávania. Jeho cieľom bolo prostredníctvom tzv. mobilít budovať cezhraničnú spoluprácu pri zvyšovaní expertízy členov organizáciem, respektíve iných dospelých učiacich sa.
 • Central European Network for Global Responsibility je trojročný projekt implementovaný v rámci programu Európskej únie EuropeAid, ktorý spoločne realizuje rovnaké konzorcium partnerov ako v predošlých dvoch projektoch. Jeho cieľom je podpora globálneho vzdelávania prostredníctvom budovania kapacít, podporných inštitucionálnych štruktúr a povedomia o tomto vzdelávacom koncepte. S jeho implementáciou sme začali v marci 2011, koniec je naplánovaný na február 2014.
 • Projekt Through their Eyes, through Ours: Raising public awareness about development problems faced by women from developing countries in EU Eastern Neighborhood, Balkans and  Central Asia, v ktorom SCKR figurovalo ako partnerská organizácia a hlavným aplikujúcim bola sieť mimovládnych ženských organizácií Karat Coalition so sídlom v Poľsku. Okrem hlavného partnera a SCKR sa na projekte podieľala organizácia WOMNET z Nemecka a WIDE z Belgicka, lokálnymi partermi bolo gruzínske novinárske združenie GenderMediaCaucasus a Permaculture and Peace-building Center Ppc Shipt z Macedónska.
 • Eustory je súťaž z novodobej histórie pre študentov stredných škôl, ktorej  hlavným cieľom je podpora vzájomného porozumenia a tolerancie medzi mladými Európanmi prostredníctvom poznania histórie svojej krajiny, ako aj histórie ostatných európskych zemí. Od roku 2001, kedy Združenie Eustory, tvorené dnes už organizáciami z 24 európskych krajín, vzniklo, sa do programu zapojilo  vyše 90 000 mladých  ľudí z rôznych krajín Európy. SCKR, ktoré je členom asociácie od roku 2009 a zodpovedá za realizáciu súťaže na Slovensku, sa rozhodlo prepojiť historické otázky s tzv. globálnymi témami. Výsledkom je napríklad tohtoročná téma o multikultúrnej minulosti Slovenska.
 • Krížom-krážom mediálnou dedinou – vzdelávací projekt podporený Nadáciou Orange. Jeho výstupmi bola séria školských workshopov a manuál k realizácii workshopu s názvom Myslime kriticky o médiách. Projekt sa zameriaval na zvýšenie povedomia mladých ľudí o médiách a ich schopnosti ovplyvňovať a manipulovať. Realizovali sme ho v druhej polovici roku 2011.
 • Ako čítať a písať (nielen) noviny – vzdelávací projekt, ktorý podporil Nadačný fond Telekom. Projekt sa zameriaval na budovanie žurnalistických schopností (ako písať) a kompetencií spojených s aplikovaním kritického myslenia (ako čítať) u stredoškolákov. Počas jeho realizácie sme zorganizovali deväť školských workshopov, tri terénne workshopy s environmentálnym podtextom a vydali sme jedno číslo pedagogického periodika Ďalekohľad aj s metodickou prílohou zameranou na realizáciu workshopov. Projekt sme implementovali v spolupráci s Centrom environmentálnych aktivít, ktoré na Slovensku vedie medzinárodný program Mladí reportéri pre životné prostredie v prvej polovici roku 2012.
 • Projekt s názvom Global E-learning je vzdelávací projekt, ktorým by sme chceli vstúpiť do sveta moderných vzdelávacích technológií. Cieľom tohto projektu je vytvoriť online globálno-vzdelávaciu platformu poskytujúcu možnosť vzdelávania sa o globálnych súvislostiach pre širokú viac či menej zainteresovanú verejnosť v 9 jazykoch Európskej únie. Koordinátorom projektu je SCKR, ďalšími partnermi sú Suedwind Agentur z Rakúska, Studio Gaus z Nemecka a Education@Internet zo Slovenska. Projekt realizovaný v rámci podprogramu Európskej komisie Grundtvig začneme realizovať v novembri 2012 a jeho ukončenie je naplánované na október 2014. Výsledný produkt sa stane súčasťou služieb poskytovaných sieťou Informačných centier globálneho vzdelávania vo viacerých krajinách EÚ.
 • Podstatou projektu Globálne vzdelávanie na základných školách je čiastková implementácia Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie. Projekt sa zameriava na tvorbu metodických materiálov pre učiteľov a pracovných listov pre žiakov základných škôl šitých na mieru učebných osnov. Prostredníctvom výstupov projektu tak chceme učiteľom zjednodušiť prístup k informáciám a uľahčiť im prípravu na hodinu, nakoľko materiály nebudú vyžadovať žiadnu ďalšiu úpravu a môžu sa hneď využiť vo vyučovaní. Projekt je financovaný zo zdrojov SlovakAid.
 • Fit for Fair je náš najnovší vzdelávací projekt, ktorý sme začali realizovať v januári 2013. Okrem hlavného partnera, ktorým je nemecká organizácia Christliche Romero, sa na projekte zúčastňujú organizácie z viacerých európskych krajín tak z EÚ ako aj z mimo nej, niekoľko krajín Strednej Ameriky a východnej Ázie. Projekt sa zameriava na šírenie povedomia o ľudských právach pracovníkov v textilnom priemysle, zameriavajúc sa na športové odevy. Projekt sa bude realizovať v rámci programu Európskej komisie EuropeAid a bude trvať tri roky.

INICIOVANÉ / IMPLEMENTOVANÉ PROJEKTY NA POLI ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE

 • Rozvojový projekt na Ukrajine s názvom Best Family Friendly Enterprise. SCKR v ňom figurovalo ako hlavný aplikujúci partner, jeho partnerom bola ukrajinská nezisková organizácia Women’s Prospects (Nádej pre ženy) so sídlom v Kyjeve. Projekt bol financovaný z prostriedkov oficiálnej slovenskej rozvojovej pomoci. S implementáciou projektu sme začali na jar 2008 a ukončený bol v júli 2009.
 • Projekt zameraný na rozvoj spolupráce „CONNECT! Building Support in New Member States for Gender Sensitive and Responsive European Development Cooperation“ sa začal realizovať v roku 2009. Na projekte spolupracujú organizácie z viacerých európskych krajín – Belgicka, Bulharska, Českej republiky, Poľska, Rumunska, Slovenska (SCKR, n.o.) a Veľkej Británie. V rámci projektu sa spolupracuje aj s krajinami a predstaviteľmi zo subsaharskej Afriky. Projekt sa zameriava na aktívny dialóg Východ/Západ/Juh, prepojenie, ktoré nie je v oblasti rozvojovej spolupráce zaužívané.
 • Rozvojový projekt ,,RYŽA Z UZGENU – stratégia na zníženie chudoby a rozvoj malého podnikania prostredníctvom podpory tradičného poľnohospodárstva v južnom Kirgizsku“, financovaný v rámci rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky, je implementovaný v stredoázijskom Kirgizsku. SCKR v tomto projekte vystupuje ako hlavný aplikujúci partner. Partnerom je kirgizská mimovládna organizácia Pangea so sídlom v Biškeku. Okrem toho sa na jeho implementácii podieľajú napríklad experti z Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch, či Univerzita v Oši. K jeho samotnej implementácii sme pristúpili v januári roku 2010, projekt potrvá do roku 2012. Podstatou rozvojovej spolupráce, ktorú v Kirgizsku rozvíjame, je zlepšenie postavenia roľníckeho obyvateľstva v regióne južného Kirgizska.

INICIOVANÉ / REALIZOVANÉ POBYTY ROZVOJOVÝCH DOBROVOĽNÍKOV

 • Prvý dobrovoľník v roku 2012 vycestoval do Kirgizska, kde sa v organizácii Rural Advisory Service v Džalalabáde od júna do septembra 2012 podieľal na implementácii dvoch rozvojových aktivít – pracoval na projekte Podpora letných škôl v rozvoji životných skúseností a ekonomiky poľnohospodárska a na postprojektovej podpore nášho vyššie spomínaného projektu Ryža z Uzgenu.
 • Ďalšieho dobrovoľníka sme vyslali do Burkina Faso. V organizácii Association Nationale des Producteurs de Haricot Vert so sídlom v Ouagadougou strávil tri mesiace od júla do septembra 2012 a pracoval na projekte posilnenia asociácie roľníkov pestujúcich zelenú fazuľku.
 • Tretí dobrovoľník šiel pomáhať do Kamerunu, kde sa v období od augusta do novembra 2012 v spolupráci s organizáciou Reach Out sídliacej v meste Buea podieľal na realizácii projektu s názvom Zvyšovanie povedomia o HIV/AIDS medzi mladými.
 • Ďalší dobrovoľník pôsobil v Gruzínsku v organizáciii Helping Hand, kde v období od októbra 2012 do marca 2013 spolupracoval na výskume o stave dobrovoľníctva, postojoch tamojšej spoločnosti k tomuto inštitútu a možnostiach jeho legislatívneho ukotvenia.

 

Náš aktuálny dobrovoľník sa opätovne nachádza v Gruzínsku, kde mapuje stav korporátneho dobrovoľníctva a možné prieniky so slovenskou technickou rozvojovou spoluprácou. Výstupom jeho pobytu by mala byť štúdia, ktorá slovenským subjektom uľahčí transfer slovenských skúseností v tejto oblasti do kaukazskej krajiny.

 

 

PUBLIKÁCIE

 • Seibert, A.; Pintera, E.; Ich očami: Obraz ekonomickej situácie žien v rozvojových krajinách východnej Európy, Balkánu, Zakaukazska a strednej Ázie; Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.; Bratislava 2009;  Slovak language; ISBN 83 – 919601 – 8 – 8

 • Zuzana Jezerská  (ed.); Best Family Friendly Enterprise: Information on Development Project; Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.; Bratislava 2009; English/Ukrainian/Slovak language; ISBN 978 – 80 – 970163 – 0 – 2

 • Green, B.; Střelcová, V. (ed.): Klimatické zmeny a environmentálna politika v Európskej únii: problémy, riešenia a reflexie; Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.;  Bratislava 2010; Slovak language; ISBN: 978 – 80 – 970163 – 1 – 9

 • Kronegger, S.; Mrak, K.; Suša, R.: Príručka globálneho občianstva: môžeš so mnou počítať; Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.;  Bratislava 2010; Slovak language; ISBN: 978 – 80 – 970163 – 2 – 6

 • Filo, J.; Ivanič, P.; Luppová, S.: Myslime kriticky o médiách; Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.;  Bratislava 2011; Slovenský jazyk; ISBN: 978 – 80 – 970163 – 2 – 6

 • CONNECT! Výstupy z diskusného okrúhleho stola; Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.; Bratislava 2011; Anglický a slovenský jazyk

 • Multikultúrne spolužitie na Slovensku v 20. a 21. storočí: Zborník víťazných prác EUSTORY 2011/2012; Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.; Bratislava 2012, Slovenský jazyk; ISBN: 978-80-970163-4-0

Okrem vyššie spomínaných projektov a publikačnej činnosti, sa SCKR zaoberá organizovaním rôznych verejných podujatí ako sú napríklad výstavy, prednášky, školenia, workshopy a semináre. Zároveň pravidelne prijíma stážistov zo zahraničia, predovšetkým z rozvojových krajín.