Rovnoprávne školy (GECM)

Projekt je navrhnutý tak, aby školám poskytol testovací  rámec na riešenie rodovej nerovnosti v rámci školského systému a pre jednotlivcov (žiakov a učiteľov). Predstavuje celoškolský prístup k riešeniu rodovej nerovnosti vrátane podpory kritického myslenia.

 

Projekt má európsky charakter a nadväzuje na trojročný predchádzajúci projekt, ktorý bol implementovaný v troch krajinách (Veľký Británia, Maďarsko a Taliansko) a vytvoril prvotný „rámec rovnoprávnosti“ pre stredné školy. Na základe jeho úspešnosti, ako aj holistického, ambiciózneho prístupu sa myšlienka rozšíriť projekt aj na ďalšie krajiny podarila realizovať a partneri sa rozšírili o ďalších 6 krajín vrátane Slovenska.

Partneri projektu sú:

 • Development Education Centre South Yorkshire, Sheffield, Veľká Británia

 • SUEDWIND ASSOCIATION FOR DEVELOPMENT POLICY AND GLOBAL JUSTICE (Südwind - Österreichischer Informationsdienst für Entwicklungspolitik), Viedeň, Rakúsko

 • OXFAM Italia, Florencia, Taliansko

 • Forum za slobodu odgoja, Záhreb, Chorvátsko

 • Peace Education Institute (Rauhankasvatusinstituutti RKI ry), Helsinki, Fínsko

 • University of Thessaly – UTH, Volos, Grécko

 • Anthropolis Association, Budapešť, Maďarsko

 • Center for Citizenship Education CEO (Centrum Edukacji Obywatelskiej), Varšava, Poľsko

 • Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, Bratislava, Slovensko

V angličtine má projekt názov Gender Equality Charter Mark, v skratke GECM (Charta rodovej rovnosti) a dotýka sa tém, ktoré sa na Slovensku nestretávajú vždy s ochotou a porozumením, najmä keď sa zotrváva na povrchu, bez záujmu pochopiť skutočnú hodnotu a pomoc pri vyučovacom procese a  riadení školy.

Projekt predstavuje „celoškolský prístup“, ktorý umožňuje školám vybudovať prostredie, umožňujúce deťom kriticky sa zapájať do celého radu komplexných otázok spojených s rodovou rovnosťou a zmysluplne ich vnímať. Obsahuje nástroje pre školu, ktoré majú ukázať merateľné zmeny a pokrok v politikách a postupoch v rámci celej školy, zameraných na riešenie rodových stereotypov a nerovností, ako aj na využívanie tohto nástroja na zmenu na zabezpečenie týchto výsledkov pre žiakov: zmena postoja k rodovým stereotypom, rozšírenie možností v oblasti aktivít, vyššie ambície pri výbere povolania, ukončenie rodového šikanovania a neúcty. Vždy sú to aj dievčatá, aj chlapci, ktorí aktívne spolupracujú. 

Osobitnou potrebou je teraz vytvoriť GECM pre primárnu vekovú skupinu, pretože prostredie pre malé deti nie je rodovo neutrálne a postoje k rodovej príslušnosti sa vyvíjajú u detí už v predškolskom veku.

Projektové výstupy:

Projekt GECM bude prebiehať v období rokov 2019-2021.

Plánované výstupy:

 • Adaptovať už vytvorený rámec charty (v predchádzajúcom projekte) na národný kontext,

 • Príručka o implementácii Charty rodovej rovnosti - vrátane prípadových štúdií,

 • Príručka obsahujúca podporné materiály o rodovej rovnosti – zdroje pre učebné osnovy,

 • Moduly profesionálneho rozvoja učiteľov o rodovej rovnosti, ktoré možno prispôsobiť rôznym krajinám,

 • Moduly počiatočného vzdelávania učiteľov o rodovej rovnosti, ktoré možno prispôsobiť rôznym krajinám,

 • Tréningové moduly pre trénerov vyvinuté a prispôsobené pre každú krajinu,

 • Multiplikačné podujatie - úvod do Charty rodovej rovnosti pre školy.