Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj (Slovak Centre for Communication and Development/SCCD) je partnerom medzinárodného projektu Čas na zmenu: Podpora udržateľného získavania a spotreby surovín v rámci Európskeho roka rozvoja 2015, ktorý je zároveň podporený informačnou kampaňou "Stop Mad Mining".

Hlavným cieľom projektu realizovaného v rámci Európskeho roka rozvoja 2015 (European Year for Development 2015) je podporovať zodpovedné a udržateľné získavanie a spotrebu základných surovín a to najmä zvyšovaním povedomia u verejnosti a osvetovou prácou mimovládnych a neziskových organizácií.

Projekt Čas na zmenu: Podpora udržateľného získavania a spotreby surovín v rámci Európskeho roka rozvoja 2015 je založený na úsilí 13 medzinárodných partnerských organizácií, prioritne so zameraním na nové členské štáty EÚ.

Projekt bude prebiehať v rokoch 2015 až 2017, počas ktorých sú naplánované viaceré aktivity s cieľom osloviť občanov, zástupcov vedeckej obce, predstaviteľov firiem, ako aj politikov.

Informačná kampaň "Stop Mad Mining" bola zahájená v rámci Európskeho roka rozvoja 2015. Cieľom kampane je poukázať na súvislosti medzi nadmernou spotrebou nerastných surovín v Európe na jednej strane a chudobou, porušovaním ľudských práv a ničením životného prostredia v krajinách, v ktorých sa nerasty a základné suroviny získavajú, na strane druhej.

Cieľom informačnej kampane je vzbudiť záujem a mobilizovať občanov, politikov a firmy prostredníctvom tém, ktoré súvisia so spotrebiteľským správaním a jeho vplyvom na zmenšujúce sa množstvá neobnoviteľných zdrojov. Cieľom je tiež poukázať na vplyv ťažby nerastných surovín na ľudí, životné prostredie a zmenu svetovej klímy.

 

HLAVNÉ CIELE PROJEKTU

 • EÚ zníži spotrebu surovín prostredníctvom reformy výrobných a spotrebných procesov

 • EÚ zavedie záväzné nariadenia voči spoločnostiam v oblasti ľudských práv a environmentálnych noriem pre ťažbu surovín

 • Aktivity európskych firiem budú brať plne do úvahy ľudské práva a environmentálne normy v oblasti ťažby a využitia surovín naprieč celým dodávateľským reťazcom

 • Využívanie neobnoviteľných zdrojov energie bude v EÚ postupne obmedzené na minimum

 • Etická spotreba sa stane prioritou občanov EÚ

 

KĽÚČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

 • Týždeň aktivít pod názvom "Čas na zmenu" konajúci sa koncom októbra 2015

 • Petícia určená európskym lídrom

 • Vytvorenie publikácií a informačných materiálov k danej téme

 • Cyklus prednášok expertov z krajín globálneho Juhu

 • Organizované exkurzie pre zástupcov médií

 • Odborné semináre, okrúhle stoly a konferencie s medzinárodnou účasťou

 • Účasť na medzinárodnej filmovej súťaži “Green-Go International Short Film Contest“


Viac o projekte Stop Mad Mining nájdete na: http://stop-mad-mining.org/

HLAVNÉ AKTIVITY SCCD V RÁMCI PROJEKTU

 • Organizácia medzinárodnej konferencie "Zodpovedná ťažba a využitie nerastných surovín“, ktorá sa bude konať 6. - 7. októbra 2015 v Bratislave

 • Príprava a koordinácia odborných exkurzií, prioritne pre zahraničných návštevníkov

 • Realizácia informačnej kampane zameranej na širokú verejnosť a aktívne organizácie s cieľom vytvorenia štandardov pre spracovávanie prvotných surovín v EÚ

 • Podporovať výskum a vydanie odborných publikácií na Slovensku