O PROJEKTE

 

Uplatnenie skúseností so zeleným verejným obstarávaním zo Slovenska na Ukrajine je projekt realizovaný mimovládnou organizáciou GoLOCAL (Ukrajina) pod koordináciou Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj (SCKR) a spolufinancovaný Slovenskou rozvojovou agentúrou - SlovakAid.

Cieľom projektu je podporiť myšlienku ekologického verejného obstarávania na Ukrajine poskytovaním dôkazov o pozitívnom vplyve GPP na základe skúseností zo Slovenska. Projekt tiež pomáha verejným orgánom úspešne plánovať a implementovať GPP.

 

Zelené verejné obstarávanie (GPP) je proces, pri ktorom sa verejné orgány snažia obstarávať tovar, služby a práce so zníženým vplyvom na životné prostredie počas svojho životného cyklu v porovnaní  s tovarmi, službami a prácami s rovnakou primárnou funkciou, ktoré by aj tak obstarávali.

Každý rok európske verejné orgány vynakladajú 16% hrubého domáceho produktu EÚ na nákup tovaru, ako je kancelárske vybavenie, stavebné prvky a dopravné prostriedky; služby,  ako údržba budov, dopravné služby, upratovacie a stravovacie služby a podobné práce. Verejné obstarávanie môže formovať trendy v oblasti výroby a spotreby a významný dopyt zo strany verejných orgánov na "ekologickejší" tovar vytvorí alebo rozšíri trhy s ekologickými výrobkami a službami. Pritom takisto poskytne spoločnostiam stimuly na rozvoj environmentálnych technológií.

Udržateľnejšie využívanie prírodných zdrojov a surovín by znamenalo prínos pre životné prostredie, ako aj pre celkovú ekonomiku, čím sa vytvárajú príležitosti pre rozvíjajúce sa "zelené" hospodárstva. Takýto posun by tiež mohol zvýšiť konkurencieschopnosť priemyslu stimulovaním inovácií v oblasti ekologických technológií, ktoré boli uznané za odvetvie s vysokým rastom. Štúdie potvrdili, že existuje značný priestor pre nákladovo efektívne ekologické verejné obstarávanie (GPP) - najmä v odvetviach, kde ekologické výrobky nie sú drahšie ako “nie zelené” alternatívy (s prihliadnutím na náklady životného cyklu výrobku). Keďže "ekologickejší" tovar je definovaný na základe životného cyklu, GPP ovplyvní celý dodávateľský reťazec a zároveň stimuluje používanie ekologických noriem v oblasti súkromného obstarávania.

 

Ukrajinským partnerom projektu je GoLOCAL, mimovládna organizácia zriadená na poskytovanie technickej, odbornej a komunikačnej pomoci regionálnym orgánom a darcovským organizáciám s cieľom zabezpečiť príležitosti pre hospodársky rast a trvalo udržateľný rozvoj pre každú časť Ukrajiny.

 

Webstránku projektu v anglickom a ukrajinskom jazyku nájdete tu.